Aanpak permanente bewoning van recreatiewoningen

In 2016 heeft de gemeente Schagen waarschuwingen gegeven aan permanente bewoners van een recreatiewoning. In deze brief werd aangegeven dat wij handhavend optreden als de permanente bewoning niet wordt beëindigd. Die tijd van optreden is nu gekomen. “We gaan er echt werk van maken,” zegt burgemeester Marjan van Kampen.

Er zijn adressen waar de permanente bewoning na onze waarschuwing niet is beëindigd. Die adressen ontvangen nu bericht van ons gemeentelijk voornemen om een last onder dwangsom op te leggen. De overtreder krijgt vervolgens de kans om zijn/haar zienswijze naar voren te brengen, pas daarna wordt een definitief besluit genomen.

De gemeente Schagen heeft als uitgangspunt: “het op verantwoorde, rechtvaardige en voor de gemeente meest gunstige wijze beëindigen van met het bestemmingsplan strijdige situaties met betrekking tot permanente bewoning van recreatiewoningen en het voorkomen van strijdige situaties in de toekomst.”

 

Problematiek

De gemeente Schagen bevat meer dan 50 recreatieparken. Deze parken zijn bedoeld voor recreatief verblijf. Helaas wordt op veel parken niet alleen gerecreëerd, maar ook permanent gewoond. Hierdoor ontstaat een extra vraag naar recreatiewoningen en ook leidt dit tot verstedelijking van landelijk gebied. Dit zijn ongewenste gevolgen.

De problematiek met betrekking tot permanente bewoning van recreatiewoningen speelt helaas op een groot aantal parken. Het permanent bewonen van recreatiewoningen is op grond van de regels in alle bestemmingsplannen binnen de gemeente Schagen niet toegestaan.

Alleen recreatief verblijf is toegestaan. Dit is alleen anders als voor permanente bewoning een omgevingsvergunning verleend is, of wanneer aan de bewoner(s) een persoonsgebonden gedoogbeschikking is afgegeven op basis van het inmiddels per 1 juli 2017 ingetrokken beleid ‘Beleidsregels permanente bewoning recreatiewoningen gemeente Schagen’.

 

Projectmatige aanpak

De gemeente kiest voor een projectmatige aanpak. Dit houdt in dat per kalenderjaar in ieder geval op vijf recreatieparken ten minste vijf recreatiewoningen worden gecontroleerd op strijdig gebruik in de vorm van permanente bewoning. Kortom, er worden ten minste 25 adressen per jaar gecontroleerd.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info