Accommodatiebeleid en subsidiebeleid

Het college van de gemeente Schagen heeft dinsdag 30 september besloten de concepten van de kadernota accommodatiebeleid gemeente Schagen, het subsidiebeleid en de subsidieverordening voor inspraak vrij te geven. De documenten zijn raadpleegbaar via www.schagen.nl/subsidies.

De voorstellen zijn met de inbreng van de betrokken verenigingen, besturen en exploitanten tot stand gekomen. Door middel van verschillende informatieavonden en verdiepingsgesprekken. Gedurende het gehele proces zijn op verschillende momenten de adviesraden voor de Wmo, Sport en de Kunst en Cultuur geïnformeerd over de gekozen aanpak en de voorgenomen kaders en uitgangspunten voor het beleid.

Inspraak

Belanghebbenden kunnen inspraakreacties kenbaar maken via secretariaat.samenleving@schagen.nl. Voor reacties op het subsidiebeleid graag o.v.v. ‘subsidiebeleid’. En voor reacties op het accommodatiebeleid graag o.v.v. ‘accommodatiebeleid’. De inspraakperiode loopt tot 7 november. Vervolgens worden de inspraakreacties verwerkt en het college zal de voorstellen voor de kaders van het accommodatiebeleid en het subsidiebeleid zo nodig in gewijzigde vorm voor advisering voorleggen aan de commissie Samenleving op 2 december en ter vaststelling aan de raad van 16 december 2014.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info