Informatie

Dorpsraad ’t Zand

Doelstelling

De doelstelling van de dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid van ‘t Zand, als ook de belangenbehartiging van de gemeenschap en zijn inwoners. ‘t Zand is een gemeenschap met ruim 2300 inwoners anno 2023. De dorpsraad treedt op als intermediair tussen de gemeente en de bevolking. De dorpsraad tracht een aanspreekpunt te zijn voor groepen en inwoners van ‘t Zand. De dorpsraad pleegt overleg en werkt samen met groepen en verenigingen. Het signaleren en inventariseren van wensen en initiatieven is een belangrijke taak. Samen met bewonersgroepen en verenigingen tracht de dorpsraad initiatieven te ontwikkelen die tegemoet komen aan de wensen en behoeften van de inwoners.

Convenant

In het kader van het kleine kernenbeleid een convenant afgesloten tussen de gemeente en de dorpsraden van de gemeente Schagen. In dit convenant is opgenomen hoe gemeente en dorpsraden met elkaar omgaan. Ook zijn opgenomen de wederzijdse rechten en plichten en een adviesfunctie. De dorpsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over gemeentelijke beleidsterreinen. Het doel is verbetering van de communicatie tussen gemeente, dorpsraden en bewoners. Gebiedscontactfunctionaris Margreet Zonneveld treedt op als contactpersoon namens Gemeente Schagen voor de dorpsraden.

Vergaderingen

De dorpsraad houdt in principe 1 maal per jaar een openbare vergadering. Meestal is daaraan een thema gekoppeld en wordt een gastspreker uitgenodigd, zoals bijvoorbeeld een wethouder of deskundige op een bepaald gebied. De bekendmaking vindt plaats via de tzand.info. Het bestuur van de dorpsraad vergadert in principe elke 6 tot 8 weken.

Informatieverstrekking

Verstrekken van informatie aan en communiceren met inwoners. Informatie verstrekken
kan indien van toepassing plaatsvinden in samenwerking met gemeente. Onderhouden van de website, het e-mail verkeer. Communiceren met achterban als verenigingen en betrokken dorpsgenoten o.a. d.m.v. website en e-mail bestand.

Bestuur Dorpsraad
Gerard Schouten – Voorzitter
Romy van der Hulst – Secretaris (secretaris@dorpsraadtzand.nl)
Coos Maters – Penningmeester
Ellen Deutekom – Lid
Kathy Veenman – Lid
Steven Reijerse – Lid
Mariette van den Berg – Lid