Einde aan provinciale Ruimte voor Ruimte regeling

Provincie Noord Holland stelt naar verwachting eind oktober de Omgevingsverordening 2020 vast. Daarmee komt een einde aan de Regeling Ruimte voor Ruimte. Deze regeling bood de mogelijkheid woningen te realiseren, in ruil voor het slopen van storende agrarische bedrijfsgebouwen. Omdat agrarische bedrijven steeds groter worden, komen bedrijven die stoppen leeg te staan. De Ruimte voor Ruimte regeling maakte het mogelijk deze schuren en kassen niet te laten verloederen in het landschap. Door het eindigen van de regeling is het onmogelijk om nog nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Zo’n ruimte voor ruimte-project heeft namelijk al gauw een doorlooptijd van drie jaar. Wethouder Jelle Beemsterboer: “De gemeente Schagen blijft zich onverminderd inzetten voor het realiseren van woningbouwplannen. Ook het oplossen van vraagstukken rond vrijkomende agrarische bebouwing blijft belangrijk, al is dit instrument ons nu wel ontnomen. Wij beraden ons daarom op manieren om het probleem van leegstaand agrarisch vastgoed toch op te lossen. Dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de Omgevingsverordening 2020.”

Overgangsregeling
Normaal passen overheden bij grote beleidswijzigingen een overgangsperiode toe om lopende zaken nog af te handelen. De overgangsregeling die de provincie nu in gedachten heeft voor lopende dossiers is ultra kort. Alleen ontwerpbestemmingsplannen die vóór 01 januari 2021 ter inzage hebben gelegen, kunnen nog van de regeling gebruik maken. Daarbij wordt niet gekeken naar de fase waarin een plan zich bevindt. Dit kan betekenen dat dossiers, waarover gemeente en initiatiefnemers al langere tijd met elkaar in gesprek zijn, niet tot een afronding kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat nog niet al het papierwerk in orde is. Of omdat er nog geen overeenstemming is over de plek waar de nieuwe woningen mogen worden gebouwd.

Daarnaast is het onzeker of stedenbouwkundige bureaus voldoende capaciteit hebben. Kunnen zij binnen een tijdsbestek van 2 maanden een kwalitatief goed bestemmingsplan leveren? Dat zijn plannen van honderden pagina’s waarin alle belangen worden onderzocht en gemotiveerd wordt hoe er mee wordt omgegaan. Dat is erg veel gevraagd. Haastige inspanning met weinig kans op succes wil de gemeente voorkomen. “Het is bijzonder teleurstellend als dossiers de eindstreep niet halen, ondanks alle reeds geleverde inspanningen. De provincie lijkt onvoldoende oog te hebben voor het vele voorwerk dat is gemoeid met het ordentelijk kunnen voeren van een bestemmingsplanprocedure”, licht wethouder Beemsterboer toe. “Om teleurstellingen te voorkomen, sluiten we nu. We nemen geen nieuwe aanvragen voor de Ruimte voor Ruimte regeling meer in behandeling. Bestaande aanvragen proberen we nog binnen deze korte tijd te behandelen.”

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info