Geen nieuwe bollengronden toegestaan in Schagen

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een reactieve aanwijzing gegeven tegen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’ van de gemeente Schagen. Zij hebben op een drietal onderdelen bezwaren tegen het plan. Zo verzetten zij zich onder andere tegen de in het plan geboden mogelijkheid om de bestemming van gronden die buiten de aangewezen bollenconcentratiegebieden liggen, te veranderen voor permanente bollenteelt. Door deze aanwijzing treedt het nieuwe  bestemmingsplan gedeeltelijk niet inwerking.

In het bestemmingplan heeft de gemeente Schagen de mogelijkheid opgenomen om de bestemming van gronden te veranderen voor de permanente bollenteelt terwijl deze gronden niet in het door de provincie aangewezen bollenconcentratiegebied liggen. GS zijn van mening dat de gemeente hiermee de provinciale regels overtreedt. De aanwijzing heeft geen gevolgen voor percelen die reeds bollengrond zijn, of waarvoor de gemeente eerder een vergunning voor het omzetten tot bollengrond heeft afgegeven.

Ecologische hoofdstructuur

GS hebben ook bezwaar tegen het besluit gebieden aan te wijzen als ‘agrarisch’ of ‘agrarisch met waarden’ die in de Provinciale Ruimtelijke Verordening zijn aangewezen als ecologische hoofdstructuur. Tenslotte zijn GS ook tegen de mogelijkheid van uitbreiding van een verblijfsrecreatieterrein, omdat een nadere ruimtelijke onderbouwing, daarvoor ontbreekt. Ook dit maakt geen deel meer uit van het nieuwe bestemmingsplan.

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info