Hoogheemraadschap draagt wegen over aan Schagen

De colleges van de gemeente Schagen en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van ruim 150 kilometer wegen aan Schagen. Als het algemeen bestuur van het waterschap en de gemeenteraad van Schagen beide akkoord gaan, vindt de feitelijke overdracht plaats op 1 januari 2021.  Vanwege de Coronacrisis is op dit moment onduidelijk wanneer deze volksvertegenwoordigers bijeen kunnen komen.

 

Dat het wegenbeheer wordt uitgevoerd door het hoogheemraadschap is een historisch gegroeide taak. Conform het landelijk beleid wordt al het wegenbeheer overgedragen aan gemeentes, provincie en het Rijk, en spelen de waterschappen daar in de toekomst geen rol meer in. Vandaar dat de verantwoordelijkheid voor de wegen buiten de bebouwde kom ook in Schagen over gaat naar de gemeente. Dat betreft ruim 150 kilometer wegdek, twintig bruggen, vijf duikers, 300 bomen, 1.374 verkeersborden, ruim 1.000 kilometer wegsloten en dan nog de bijbehorende bermen, beschoeiing en bosschages.

 

Focus op kerntaken

Met de overdracht kan het waterschap zich focussen op zijn water kerntaken: veilige dijken, schoon en gezond water, en het voorkomen van watertekort en wateroverlast. Schagen beheert en onderhoudt vanaf 2021 bijna alle wegen binnen de gemeente. De twee overheden zijn ook druk bezig met de voorbereidingen om het onderhoud van het stedelijk water binnen de bebouwde kom van Schagen bij het waterschap onder te brengen.

 

Eén aanspreekpunt

De gemeente zal het onderhoud op een vergelijkbare manier voortzetten en streeft ook naar gelijkblijvende lasten. Voor inwoners van Schagen verandert er dus weinig. Het voordeel van de overdracht is dat inwoners vanaf 2021 voor alle vragen over wegen binnen de gemeentegrens terecht kunnen bij de gemeente.

 

Bestuurders tevreden met de overdracht

Volgens wethouder Hans Heddes schept volledige zeggenschap over de wegen vooral duidelijkheid. “Doel is om te komen tot een eenduidige beheersituatie, zowel met het oog op helderheid voor de inwoners over de verantwoordelijkheid voor het wegenbeheer als met het oog op een eenduidige en transparante financiering daarvan. Als de betreffende wegen bij ons in eigendom en beheer zijn, kan de gemeente zelf de regie voeren bij veranderingen aan de inrichting van deze wegen.” Hoogheemraad Rob Veenman toont zich eveneens tevreden over het besluit: “Met dit bestuurlijke akkoord kunnen we de komende maanden verder werken aan de overdracht van beheerinformatie zodat Schagen vanaf 2021 het wegbeheer in haar hele gemeente kan uitvoeren. Met de overname van hun stedelijk water door ons, ontstaat er voor iedereen een duidelijke verdeling: wegen van de gemeente en water van het waterschap”.

 

Foto: Alex Hendriks

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info