Inspraakavonden Accommodatiebeleid

Op het voorgestelde Accommodatiebeleid kunnen belanghebbenden tot 6 september 2015 een zienswijze indienen. Deze zienswijze kunnen zij toelichten tijdens de inspraakavonden, die worden georganiseerd op donderdag 24 september, maandag 28 september met een mogelijke uitloop naar donderdag 1 oktober. Het college neemt de zienswijzen mee in de definitieve besluitvorming. De raad besluit in december 2015 over het Accommodatiebeleid.

Voorstel in het kort
De gemeente stelt voor om een reserve te maken waarmee de financiële knelpunten binnen het accommodatiebeleid worden opgelost. De reserve en de jaarlijkse aanvulling komen beschikbaar voor grote renovaties en vervangingsinvesteringen. Wel wordt als investering verwacht dat de verenigingen ook zelf een deel bijdragen. Ook wordt van de verenigingen gevraagd om voortaan zelf het dagelijks onderhoud te doen, zoals het maaien van de velden, afval prikken en kleine reparaties. Later wordt ook groter onderhoud aan de verenigingen overgedragen, waaronder het uitvlakken van speelschade aan velden, onkruidbestrijding en bezanden. In ruil daarvoor betalen de verenigingen dan geen huur meer voor de velden.

Omdat het college de leefbaarheid hoog in het vaandel heeft en geen vereniging wil sluiten, moeten de kosten anders opgevangen worden. De gemeente ziet geen andere mogelijkheid meer dan het verhogen van de OZB. Het college stelt een verhoging van 9% voor. Dat is fors, voor een gemiddeld huishouden is dat bijna € 25,- per jaar. Met al deze maatregelen is het vraagstuk van het accommodatiebeleid geheel opgelost en worden de lasten niet meer vooruit geschoven. Dit is de kern van het Accommodatiebeleid zoals dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgesteld. Overigens blijft de OZB in Schagen ruim onder het landelijk gemiddelde.

Het concept-raadsvoorstel en bijbehorende stukken vindt u op www.schagen.nl/accommodaties.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info