Jaarrekening toont tekort

Wat heeft gemeente Schagen vorig jaar ontvangen en moeten uitgeven? De inkomsten waren minder en de uitgaven groot. Vooral omdat de dienstverlening op niveau moest blijven. De jaarrekening van gemeente Schagen over 2021 laat een tekort zien van 1,9 miljoen euro. De oorzaak hiervan ligt in de extra taken die door het Rijk bij de gemeente zijn belegd, zoals de jeugdzorg en Wmo. Voor de uitvoering van deze taken worden de gemeenten niet voldoende gecompenseerd.

Waar in andere jaren de begroting weleens somber was en de tussentijdse rapportages en de jaarrekening meeviel, is het nu helaas alleen maar somberheid. “Terugkijkend is 2021 geen fijn jaar geweest”, zegt wethouder Joke Kruit. “Een jaar waarin corona nog heerste. Een jaar van toenemende inflatie en problemen voor mensen om rond te komen, waaronder ondernemers. We hebben onze uiterste best gedaan om hen zoveel mogelijk te helpen. Daarom ben ik trots op onze inwoners en ondernemers, want hoe wij elkaar steunen in onze samenleving, dat overstijgt de waarde van geld duizend maal. Daarbij kan ik melden dat in ieder geval op dit moment de OZB voor de inwoners met niet meer dan een inflatiecorrectie is toegenomen. De heffingen voor riolering en afval zijn wel gestegen door de toenemende kosten”.

In de jaarrekening staat wat de gemeente in 2021 heeft gedaan. Schagen had een flinke taak aan het bijstaan van de inwoners en ondernemers, naast gewone uitkeringen. Voor de ondernemers zorgde de gemeente voor goede en snelle uitvoering van de Rijksregelingen. Verenigingen en culturele instellingen werden door de gemeente maximaal gecompenseerd. Zij hoefden bijvoorbeeld geen huur te betalen of kregen extra financiële hulp. Dit alles om hun gebrek aan inkomen te compenseren. Voor inwoners die slachtoffer bleken in de toeslagenaffaire heeft Schagen zich maximaal ingezet hen te ondersteunen. Voor alle inwoners zijn de gemeentelijke belastingen in 2021 zo minimaal mogelijk verhoogd.

Schagen is niet de enige gemeente met een scheeftrekkende balans. De gemeentelijke financiële basis moet echt beter. Dat ligt ook aan een tekort aan inkomen vanuit de rijksoverheid. Schagen heeft als ‘nadeelgemeente’ via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geprotesteerd tegen de voorgenomen kortingen op het Gemeentefonds. Dit had succes: deze kortingen zijn voorlopig uitgesteld. Wethouder Kruit: “We blijven de inkomsten van deze zijde bewaken, omdat we niet willen dat de lasten voor onze inwoners toenemen. We zetten ons in op goede kostenbeheersing, het zo efficiënt maken van processen en behoud van kwaliteit van onze dienstverlening.”

Het takenpakket van de gemeente neemt toe. Bijvoorbeeld met de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet 2023. Het uitgangspunt is dat de regels voor ruimtelijke ontwikkelingworden vereenvoudigd en samengevoegd. Dat is goed voor de inwoners en ondernemers. Ook projecten voor woningbouw en verbetering van de leefomgeving vragen de volle inzet.

Daarnaast gaat altijd veel aandacht naar het sociaal domein en het ondersteunen van hen die dit het meest nodig hebben. Hiervoor heeft de gemeente permanent geschikte mensen nodig. Verder is er toch heel wat bereikt, zoals de uitbreiding van bedrijventerrein Lageweg met verkoop op De Lus en de start van 336 nieuwe (huur)woningen. Het jaarrekeningresultaat valt echter tegen. Kruit: “Ja, daarom moeten we voorzichtig zijn. In onze begrotingen zijn we alvast wel voorbereid op investeringen die enkele jaren moeten lopen. Zoals het inlopen op achterstallig onderhoud in het openbaar gebied. Wij stellen de raad voor om de jaarrekening met helaas het tekort vast te stellen en de begrotingen voor de komende jaren heel scherp te houden. De raad besluit uiteindelijk over hoe het gemeentelijk budget besteed wordt.”
De auditcommissie behandelt de jaarrekening op 18 mei. In de openbare raadsvergadering van 24 mei staat de jaarrekening op de agenda.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info