Persoonsgegevens inwoners bijna altijd geheim

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Er zitten wel beperkingen op. Elke inwoner heeft het recht om geheimhouding te vragen van zijn persoonsgegevens aan derden, zoals maatschappelijke instellingen.

De gemeente moet wel persoonsgegevens verstrekken aan (semi) overheidsinstanties. Dan is geen beperking mogelijk van gegevens. Zulke afnemers zijn de Belastingdienst (belastingheffing en toeslagen), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (kenteken en rijbewijsregistratie), de Sociale Verzekeringsbank (AOW, kinderbijslag), het ministerie van Justitie (strafrecht) en notarissen (erfrecht). Het gebruik van de BRP-gegevens is van belang voor een goede uitvoering van taken van deze instanties.
Ook advocaten hebben in bepaalde gevallen recht op het verstrekken van gegevens.

Maar ook kerken, het Rode Kruis en sportverenigingen kunnen beperkte gegevens vragen, bijvoorbeeld adressen. Hier is het uitgangspunt dat de persoonlijke levenssfeer van de inwoners niet onevenredig wordt geschaad. Bij beperking van de gegevensverstrekking blijft echter alles voor hen geheim. Dit kan noodzakelijk zijn als iemand bijvoorbeeld in een blijf-van-mijn-lijf huis verblijft.

Inwoners kunnen vragen aan de gemeente om verstrekkingsbeperking van hun persoonsgegevens. Voorheen heette dit geheimhouding. De verwerking van zo’n verzoek duurt maximaal vier weken. Zodra een verzoek door de gemeente ontvangen is, krijgt de inzender een ontvangstbevestiging. Men kan verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens aanvragen voor de inwoner zelf of zijn/haar kind(eren) tot 16 jaar. Hiervoor kan de inwoner een verzoek indienen via https://www.schagen.nl/home/digitale-formulieren_44151

Overigens geldt voor de persoonsgegevens ook het recht op correctie en het recht op inzage. Meer informatie hierover staat op https://www.schagen.nl/home/uw-rechten_46241/

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info