Raad stelt nieuw bomenbeleid vast

Op 20 februari heeft de gemeenteraad het nieuwe bomenbeleid vastgesteld. Dit bomenbeleid geeft richting aan hoe de gemeente Schagen omgaat met bomen en wat zij belangrijk vindt. Ook staat in het bomenbeleid waar de gemeente zich op richt bij nieuwe aanplant van bomen. En hoe zij omgaat met het beheer en onderhoud van en eventuele overlast door bestaande bomen.

Aanleiding van het opstellen van het bomenbeleid is onder andere omdat een aantal regels in de Algemene plaatselijke verordening Schagen 2016 zijn geschrapt. En daarmee zijn de regels voor de kapvergunning simpeler geworden. Voor veel inwoners van de gemeente Schagen zorgt het nieuwe kapbeleid voor een lastenverlichting. Er zijn hierdoor namelijk veel minder particuliere bomen kapvergunningsplichtig als voorheen. Alleen de bomen en houtopstanden die nog op de zogenaamde Groene Kaart staan, zijn nog (gemeentelijk) kapvergunningsplichtig. Deze digitale Groene Kaart is via www.schagen.nl/groenekaart te raadplegen. Voor de bomen die niet op de Groene Kaart staan, geldt natuurlijk wel dat er rekening gehouden moet worden met de Wet natuurbescherming en het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Ook als er broedende vogels, nesten van jaarrond beschermde vogels, vleermuizen of andere beschermde dier- en plantsoorten in aanwezig zijn, mogen deze bomen niet zondermeer gekapt worden.

Hiernaast is ook de regelgeving omtrent bomen iets aangepast. De artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening 2016 over het “Bewaren van houtopstanden” zijn komen te vervallen. Deze zijn nu in een aparte bomenverordening opgenomen. De bomenverordening staat op http://www.schagen.nl/bomenbeleid evenals de poster met het bomenbeleid.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info