Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ´t Zand en Omstreken bestaat 25 jaar!

Heden, twee en twintig juni negentienhonderd drie en negentig, verschenen voor mij, Meester Harm Vrieling, notaris ter standplaats de gemeente Zijpe:

1. de heer Nicolaas Cornelis van Diepen
2. de heer Adrianus Cornelis Jacobus Jongejan
3. de heer Nicolaas Olieman
4. de heer Jacob van der Ploeg
5. de heer Gerardus Johannes
(in het kader van de privacy wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming
zijn er verdere gegevens weg gelaten)
De comparanten verklaarden bij deze een stichting in het leven te roepen en daarvoor deze statuten vast te stellen.
NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 De stichting is genaamd: Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken. Zij is gevestigd te ’t Zand in de gemeente Zijpe.
DUUR ARTIKEL 2 De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL ARTIKEL 3 De stichting heeft ten doel om verenigingen en groeperingen, welke activiteiten ontplooien in en in de omstreken van het dorp ’t Zand, indien deze daaraan behoefte hebben en daarom verzoeken, financieel te ondersteunen en zo mogelijk met raad en daad terzijde te staan.
IDENTITEIT ARTIKEL 4 De stichting heeft een algemene grondslag, waardoor zij in haar doelstelling openstaat voor iedere belanghebbende, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of maatschappelijke beschouwing.
MIDDELEN ARTIKEL 5 De stichting tracht dit doel te bereiken door
a. het verkrijgen van bijdragen van begunstigers;
b. het verkrijgen van subsidies;
c. schenkingen;
d. legaten en erfstellingen, alsmede
e. door ontvangsten verkregen uit het organiseren van allerlei activiteiten en door zelfwerkzaamheid van de leden van het stichtingsbestuur en indien aanwezig, het dagelijks bestuur en de commissies, en van derden;

Hierboven een deel van de akte waarin de statuten werden vastgesteld door het oprichtingsbestuur ten kantore van notaris Harm Vrieling. De Stichting is ontstaan uit een ad hoc commissie die gelden ging inzamelen voor de verbetering van de accommodatie van SV Geel-Zwart 30
Het eerste werkkapitaal was de ontvangst van ongeveer drieduizend gulden, bij de oprichting verkregen vanuit het daarmede opgeheven zogenoemde “zwembadpotje”, waar onder meer meester Jippes en mevrouw de Heij actief in zijn geweest.

In de 25 jaar van haar bestaan heeft de Stichting ontelbare verenigingen en instellingen ondersteund met financiële bijdragen maar ook met adviezen, aanbieden van haar netwerk of anderszins.
Om zelf financiën te genereren maar ook om de onderlinge saamhorigheid en betrokkenheid te vergroten heeft de stichting vele evenementen georganiseerd waaronder o.a. natuurlijk de bekende 2-jaarlijkse materialenveiling, de ballenrace, het spel “rondje ’t Zand/Stolpen”, de Tent, Bonte avonden, ’t Zand over de brug, verhuur van oudhollandse spellen, in samenwerking met de Actie Groep Brede school het evenement “Waor Schijt De Koei”, lancering van de website: www.tzand.info, realisatie digitalisering Sportvriend, in het kader van het 275-jarig bestaan van ’t Zand het Zandtemer dictee en het grote 275-jarig biljarttoernooi in BolleNoord en recentelijk de ondersteuning van de Zandtemer verenigingen bij de Rabo Clubkas Campagne 2018.

Daarnaast ondersteunt de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten jaarlijks o.a. de volgende doelen: Sinterklaasintocht, Sportverkiezing, Oranje comité, Kerstboom op het plein van de Brede school en het jaarlijkse Pleinfeest.
Een volledig overzicht van alle activiteiten is te vinden op tzand.info > cultuur > Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken.
Het totaalbedrag dat door de Stichting Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken in de afgelopen 25 jaar is teruggegeven aan het dorpsleven is maar liefst: € 185.550,00
In de afgelopen jaren zijn er enkele bestuurlijke mutaties geweest, ook deze zijn terug te vinden op tzand.info. Het huidige bestuur bestaat uit: Adri de Wit (voorzitter), Adriaan Jongejan (penningmeester), Ingrid Pijnacker (secretaris) en Henk van Lierop en Ronald Bos (bestuursleden).
Tevens zijn wij verheugd te kunnen mededelen dat per 1 juni 2018 Jeffrey Bleijendaal is toegetreden tot ons bestuur.

Dit bestuur is uiterst gemotiveerd om, met inachtneming van de oprichtingsstatuten, het huishoudelijk reglement en de “erfenis” van de afgelopen 25 jaar, zich naar beste eer en geweten te blijven inzetten voor onze gemeenschap.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info