Uitgangspunten subsidiebeleid gemeente Schagen

De gemeente Schagen gaat het voorstel uitgangspunten subsidiebeleid bespreken met verenigingen. Eind vorig jaar en begin dit jaar is de gemeente Schagen samen met de verenigingen aan de slag gegaan om te komen tot een nieuw subsidiebeleid. Tijdens diverse bijeenkomsten heeft de gemeente Schagen informatie opgehaald bij de verenigingen. Deze informatie is nu gebruikt om te komen tot een voorstel voor uitgangspunten voor het nieuwe subsidiebeleid.

Dit voorstel wordt, voordat het ter besluitvorming wordt voorgelegd, besproken met de verenigingen tijdens bijeenkomsten begin september. De verenigingen zijn inmiddels voor de bijeenkomsten uitgenodigd. Ook wordt gewerkt aan de kaders voor het nieuwe accommodatiebeleid. De afgelopen maanden stonden in het teken van inventarisatie waaraan de verenigingen een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Deze informatie vormde een belangrijke basis om te komen tot een voorstel voor de kaders van het accommodatiebeleid. Deze kaders zijn in een eerste gesprek met de beheerders en eigenaren van de verschillende accommodaties besproken. Het accommodatiebeleid heeft een relatie met het subsidiebeleid. Om die reden worden tijdens de bijeenkomst de mogelijke kaders voor het accommodatiebeleid toegelicht. Tijdens de avond voor de buitensport gaat de gemeente ook in op het voorstel dat voor onderhoudspakketten voor de sportvelden is gemaakt.

Reacties
Tijdens de bijeenkomsten hebben de verenigingen de gelegenheid om hun reactie te geven op en vragen te stellen over de voorstellen. De reacties kunnen aanleiding zijn om de voorstellen aan te passen voordat het ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het college en vervolgens de raad. Het college neemt 30 september een besluit over de voorstellen (en de subsidieverordening). Vervolgens gaan de stukken de formele inspraak in, deze loopt tot 12 november. Zienswijzen kunnen onder andere worden ingediend via secretariaat.samenleving@schagen.nl. Tussentijds heeft de gemeente ook gesproken met de formele adviesraden, zodat ook hun advies in het besluitvormingstraject wordt verwerkt.

Harmoniseren, moderniseren en bezuinigen
Een gefuseerde gemeente heeft volgens de wet twee jaar de tijd om te komen tot een nieuw subsidiebeleid. De gemeente Schagen is per 1 januari 2013 gefuseerd en heeft dus tot 1 januari 2015 de tijd. Omdat er een koppeling is gelegd met het accommodatiebeleid wordt dezelfde procedure gevolgd voor  de kadernota accommodatiebeleid Gemeente Schagen. In overleg met de beheerders en eigenaren worden de kaders in de loop van 2015 op accommodatieniveau  verder uitgewerkt. Het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid is in feite ingegeven door drie zaken; harmonisatie, modernisatie en bezuinigingen. De drie voormalige gemeenten hadden elk een eigen subsidiestelsel en verschillende afspraken rondom de accommodaties, dus harmonisatie is  noodzakelijk. Het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid moet passen bij de koers van de nieuwe organisatie, dus modernisatie. De gemeente ontkomt niet aan bezuinigingen, ook niet wat betreft het subsidie- en  accommodatiebeleid. Wethouder Ben Blonk zegt hierover: “Het harmoniseren van het beleid en het bezuinigen moeten, maar de inzet van college en de gemeenteraad is om dat zoveel mogelijk in goed overleg met alle betrokkenen te doen. Dat is niet eenvoudig, maar niet onmogelijk!”

Op www.schagen.nl/subsidies staat het voorstel voor de uitgangspunten voor het nieuwe subsidiebeleid. Ook is daar een overzicht geplaatst met de mogelijke gevolgen voor verenigingen. Daarnaast kan men daar ook het voorstel voor de onderhoudspakketten voor de buitensport vinden.

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info