College rondt thema ‘Geluk’ af

Met het einde van deze coalitieperiode is ook het einde van de focus op geluk aangebroken voor gemeente Schagen. Het college heeft op 8 maart besloten het thema af te ronden. Dit naar aanleiding van het onderzoek dat bureau Gateway heeft uitgevoerd op het onderwerp.

Schagen en ‘Geluk’ worden ontvlochten. Zonder hierbij de positieve effecten van de focus op geluk te vergeten. Zo heeft geluk de gemeente Schagen in het verleden een goede positie op de arbeidsmarkt gebracht. Inwoners hebben hun geluksplekken, de fijnste plekken in onze gemeente, met ons gedeeld. En de gemeente heeft inwoners een extra steuntje in de rug kunnen geven via het geluksbudget.

‘Geluk’ is vanaf heden echter geen onderdeel meer van de gemeentelijke interne en externe communicatie. De komende tijd verandert de communicatie van ‘Samen werken aan geluk’, naar ‘Schagen maken we samen’. Het doel van het thema ‘Geluk’, een betere dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers, blijft onverminderd van kracht. Sterker nog, de aanbevelingen vanuit het onderzoek zijn om hierop in te gaat zetten. De huidige arbeidsmarkt stelt de gemeente voor grote uitdagingen en daarom lanceert de gemeente dit voorjaar een nieuw werkgeversmerk, passend bij de nieuwe koers. Het geluksbudget blijft beschikbaar voor inwoners die hiervoor in aanmerking komen, omdat dit voorziet in een behoefte.
Het college draagt graag de overige aanbevelingen van het reviewteam en daarmee de focus op het onderwerp ‘Dienstverlening’ over om uit te werken in de volgende raadsperiode.

‘Het afronden van het thema ‘Geluk’ betekent ook een nieuwe focus op Dienstverlening. Hoe dit eruit gaat zien ga ik graag samen met de nieuwe coalitie, inwoners, ondernemers en medewerkers vormgeven.’ Marjan van Kampen, burgemeester

Aanleiding
In het coalitieakkoord 2018-2022 staat beschreven dat de coalitie ‘het geluksbeleid wil doorontwikkelen en de terminologie wil herijken. Daarbij verdwijnen de doelstellingen van het geluksbeleid niet, maar wordt de focus vooral gelegd op het bereiken van die doelstellingen en pas daarna op het uitdragen ervan’. Het college wilde het thema ‘Geluk’ graag afronden en lessen trekken voor betere dienstverlening in de komende raadsperiode. De directie is gevraagd dit voor te bereiden. Zij heeft Bureau Gateway gevraagd hiertoe een Gateway Review uit te voeren.

Onderzoek
Een Gateway Review is een collegiale toetsing, door een tijdelijk team, het reviewteam. Dit team bestaat uit ervaringsdeskundigen, zogenaamde ‘peers’. Deze ‘peers’ zijn geselecteerd uit een groep van zo’n 400 personen. Zij werken op hetzelfde niveau en soms ook in een soortgelijke functie als de bestuurlijk verantwoordelijke, de opdrachtgever van het programma of project. Het onderzoek bestaat uit documentonderzoek en 22 interviews met betrokkenen. Betrokkenen zijn vertegenwoordigers van raad, college, ambtelijke organisatie, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en samenwerkingspartners.

Bevindingen
Het reviewteam is van mening dat er een goede basis is om de volgende stap in dienstverlening te zetten. Dit op basis van de bevindingen in de Gateway Review Health Check. Daartoe zijn enkele fundamentele ingrepen nodig, naast optimalisatie op onderdelen. Het reviewteam doet daar de volgende aanbevelingen voor:

Aanbeveling – Urgentie
1. Rond het thema Geluk expliciet af met het huidige college. – Essentieel
2. Ontwikkel een visie op dienstverlening vanuit het perspectief van inwoners en ondernemers, waarbij de uitvoering integraal onderdeel van de visie is. – Kritiek
3. Zorg voor gedeeld eigenaarschap van Raad, College, Directie en MT in de keuzes en prioriteiten in dienstverlening. – Kritiek
4. Zorg voor een heldere rolafbakening tussen Raad, College en ambtelijk apparaat. – Kritiek
5. Maak gebruik van bestaande instrumenten en beschikbare data om de visie vorm te geven. – Essentieel
6. Vertaal de visie naar heldere afspraken over samenwerken met de maatschappelijke partners en leveranciers. – Essentieel
7. Zorg voor een match tussen doelen en middelen. – Essentieel
8. Maak scherpe keuzes in de organisatorische opzet en samenwerking tussen de betrokken onderdelen in dienstverlening en uitvoering. – Essentieel
9. Herijk jaarlijks de aanpak. – Aanbevolen
Toelichting:
Kritiek: neem onmiddellijk actie.
Essentieel: neem binnenkort actie.
Aanbevolen: doe hier uw voordeel mee. Om de kans op optimale balans tussen effectiviteit en doelmatigheid te vergroten.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info