Informatie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De PCI, kortweg wel Caritas genoemd, is een instelling van de katholieke kerk in ons dorp. Zij verleent in stilte en met waarborg voor de privacy hulp aan mensen in financiële nood. Voor deze hulp kan ieder in aanmerking komen, ongeacht geloofsovertuiging. De hulp wordt soms zelfstandig en direct door de Caritas ’t Zand geboden en gaat soms, bij grotere nood, in samenwerking met het Noodhulpfonds Schagen. Dit fonds is een samenwerking in de gemeente Schagen van gemeente en (protestantse en katholieke) kerken. Gezamenlijk wordt voor een financiële buffer gezorgd.

In ’t Zand heeft de Caritas contact met diverse groepen die in de zorg werkzaam zijn, zoals de Zonnebloem, het Rode Kruis, Samen Kerk, de MOV-groep. Door deze samenwerking komen mensen, die steun nodig hebben, eerder in beeld.

Elk jaar organiseert de Caritas in november het Diaconaal Weekend. Tijdens dit weekend staat één organisatie uit de zorg centraal. Voor deze organisatie is dan een deurcollecte na afloop van de viering in de kerk. De afgelopen jaren waren dat o.a. de Zonnebloem, het Leger des Heils, de gevangenis, de Hospice, het Inloophuis, Parlan.

Eens in de 2 jaar wordt tijdens het Diaconaal Weekend een middag verzorgd in de zaal van de Zandstee. Voor deze middag worden alleenstaanden uit onze parochie uitgenodigd.

In december ontvangen enkele dorpsgenoten een kerstpakket/boodschappentas namens de Caritas in het kader van de actie “Een warm lichtje in een donkere tijd”. De namen van deze mensen worden doorgegeven door mede-Zandtemers.

Op paaszaterdag organiseert de Caritas bij de supermarkt de Spar een actie voor de Voedselbank Kop van Noord-Holland in Anna Paulowna.

Per 1 juni 2017 is de Caritas ’t Zand een samenwerkingsverband aangegaan met de Caritas Instellingen van Breezand en Anna Paulowna onder de naam Parochiële Caritas Instelling Trinitas.

Wilt u de Caritas financieel steunen, dan kunt u uw gift overmaken naar het bankrekeningnummer dat hieronder vermeld staat. De Caritas is ANBI erkend, dat betekent dat u uw gift kunt opvoeren als aftrekpost bij uw belastingaangifte.
Het bankrekening is NL25 RABO 0374 4064 13 t.n.v. Caritas R.K. Parochie ‘t Zand

Voor meer informatie kunt u terecht bij de commissieleden van de Caritas ‘t Zand:
Theo Volkers, Julianastraat 102, 1756 TP ’t Zand (voorzitter)
tel. 06 13 87 53 87

Loes de Wit, Kanaalkade 63, 1756 AD ’t Zand (secretaris)
tel. 06 46 65 69 41

Breggit Smit, Noorderweg 26, 1757 PD Oudesluis (penningmeester)
tel. 06 51 84 78 90
of via de mail caritas.trinitas@gmail.com