Gemeentelijke aanpak stikstofproblematiek

Burgemeester en wethouders van gemeente Schagen hebben het ‘projectplan stikstofaanpak binnen de gemeente Schagen’ vastgesteld. Wethouder Jelle Beemsterboer gebruikt dit plan om bouwinitiatieven door te kunnen zetten. Hiervoor is het belangrijk om aan te tonen dat de plannen geen schade doen aan Natura 2000 gebieden.

In zijn informatiebericht aan de gemeenteraad geeft het college aan: “Wij zetten in om tot een ecologische, gebiedsgerichte aanpak te komen van de stikstofproblematiek. Per deel van het natuurgebied onderzoeken ecologen de ontwikkeling van de beschermde planten. Om zo te kunnen onderbouwen of er significant (duidelijk) effect van een project te verwachten is. Hiermee wil de gemeente zorgen dat plannen voor woningbouw en andere ontwikkeling in de kustgebieden doorgang kunnen vinden. De stikstofregelgeving vereist dat de gemeente aantoont dat de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden niet significant worden aangetast, dus dat doen we. De gemeente Schagen sluit zowel ambtelijk als bestuurlijk aan bij verschillende overleggen. De gemeente werkt er aan mee om te komen tot een oplossing op Rijks- en provinciaal niveau. Ook initieert gemeente Schagen zelf onderzoeken en overleggen op gemeentelijk niveau, provinciebreed.”

Zo kan de gemeente vanuit lokale kennis en belangen meedenken en meebouwen aan een oplossing voor de stikstofproblematiek. Door het meewerken aan pilots en onderzoeken is de kans dat de gemeente, op voor de natuur verantwoorde manier, voor Schagen verder kan met (bouw)initiatieven.

Gemeente Schagen heeft als een van de weinige gemeenten een ecologisch onderbouwde aanpak op papier staan. Er wordt ook mee gewerkt. Bijvoorbeeld als het gaat om aanvragen om een omgevingsvergunning. Het schema van de aanpak wordt telkens bijgewerkt. Dit omdat de ontwikkelingen in het dossier heel snel gaan. Bijna wekelijks zijn er ontwikkelingen.

 

De gemeenteraad is op de hoogte gebracht van de aanpak die het college hanteert.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info