Klimaatbestendige nieuwbouw in gemeente Schagen het nieuwe normaal

Samenwerkende overheden hebben afgesproken in de ‘intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw in MRA en Noord-Holland’ om klimaatbestendige nieuwbouw op te nemen in het beleid. Dat betekent dat binnenkort klimaatbestendigheid, oftewel aanpassing aan hitte en wateroverlast, in plannen voor nieuwbouwwoningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland wordt meegenomen als criterium. Aan de overeenkomst is gewerkt door provincies, gemeenten, waterschappen en door bouwbedrijven, projectontwikkelaars, groenondernemers en andere maatschappelijke partners.

Het klimaat verandert en tegelijkertijd is de bouwopgave groot. Daarom heeft de MRA met het programma ‘MRA Klimaatbestendig maken’ het initiatief genomen om regionale afspraken te maken over klimaatbestendige nieuwbouw. Zo kan de bouwopgave op een klimaatrobuuste manier worden uitgevoerd. Ook ontstaat een gelijk speelveld tussen bouwbedrijven en overheden.

Wethouder Hans Heddes zegt, “met de ondertekening van de intentieovereenkomst laten wij zien dat wij in onze gemeente de veranderingen van het klimaat serieus nemen en willen werken aan klimaatbestendige nieuwbouw. Het is nu aan de gemeente hier werk van te maken en maatregelen aan te verbinden. Klimaat adaptief bouwen moet vanzelfsprekend worden, ook in de gemeente Schagen. Zo zorgen we dat de gemeente een aantrekkelijk gebied blijft, waarin inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Ook met een veranderend klimaat”.

De bestuurlijke trekkers van het programma, wethouder Robbert Berkhout van Haarlem en Peter Smit, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zijn tevreden met het resultaat tot nu toe. “De bebouwde omgeving is kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Wateroverlast, hitte, droogte en wind spelen een steeds extremere rol”, zegt Smit. “Tegelijkertijd staan gemeenten voor grote bouwopgaven. Deze intentieovereenkomst is een belangrijke stap vooruit om samen de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland klimaatbestendig te maken. Om er zo voor te zorgen dat we ook in de toekomst op een prettige manier kunnen blijven leven in deze mooie en waterrijke, maar kwetsbare omgeving.”

Samenwerken aan de toekomst
De afgelopen maanden hebben meer dan 40 organisaties intentieverklaringen ondertekend. Op 2 maart werd dit gevierd tijdens een bestuurlijke bijeenkomst voor alle deelnemende partijen. Hier spraken zij de intentie uit om in elk nieuwbouwproject te voldoen aan specifieke uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus. Thema’s als hitte, droogte, extreme regenval, gevolgen van overstromingen, natuurinclusief bouwen en biodiversiteit spelen hierin een rol. De uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus hebben als doel om de leefbaarheid van een gebied te vergroten en het risico van schade door de gevolgen van klimaatverandering zo klein mogelijk te maken.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info