College Schagen presenteert plannen voor komende 4 jaar

Het nieuwe college van de gemeente Schagen presenteert met trots hun meerjarenuitvoeringsprogramma 2019-2022. Een programma vol plannen voor de komende vier jaar om samen, zoals het college schrijft, “de gemeente Schagen nog mooier te maken”.

Het college zet in op vertrouwen, openheid, duurzaamheid en trots. Bijvoorbeeld door te  werken in de ‘geest van de nieuwe Omgevingswet’. Daarbij zijn niet de regeltjes leidend, maar speelt de gemeente zoveel mogelijk in op de wensen en initiatieven van de inwoners. In dat verband krijgt Schagen ook een ‘Right to Challenge’: inwoners die een taak beter en goedkoper denken te kunnen uitvoeren dan de gemeente, krijgen de kans om dit in praktijk te brengen.

Het programma bevat allerlei plannen, opgedeeld in vier domeinen. In het Domein ruimte & economie gaat het om wonen, bedrijvigheid en toerisme. Het college wil voldoende woningen bouwen in elke kern, bedrijven groeikansen geven en meer toeristen lokken. Voor de inhaalslag op (aardgasloze) woningbouw zoekt de gemeente een extra projectleider. Om woningbezit voor meer mensen mogelijk te maken, komt de starterslening weer terug. Ook stimuleert het college de sociale woningbouw (huurwoningen). Bedrijven krijgen groeikansen. Extra aandacht krijgt de Energy & Healthcampus in Petten. Voor toeristen komt een goed en recreatief routenetwerk om te wandelen, fietsen en varen. Schagen mag met trots uitdragen hoe mooi het hier is, vindt het college.

In het Domein samenleving & gezondheid zijn duurzaamheid en zelfredzaamheid de kernwoorden. De voorzieningen zijn voldoende om iedereen te laten meedoen in de samenleving, maar we kunnen het nog wel overzichtelijker en toegankelijker maken. Geld dat over is uit het sociaal domein wil het college besteden aan onder meer extra inzet wijkteams, kwetsbare jongeren, stimuleringsfonds voor initiatieven, lokaal cultuurfonds en dementievriendelijke gemeente. Ook neemt het college extra budget op voor muziekonderwijs (€ 135.000), topsportbeleid (€ 80.000), huiskamers in elk dorp of wijk (€ 450.000) en zonnepanelen op gebouwen van verenigingen en stichtingen (in totaal € 500.000).

In het Domein leefomgeving & duurzaamheid gaat het vooral om behoud van kwaliteit – niveau ‘sober en doelmatig’ – in de openbare ruimte. Voor extra inspanningen voor de duurzaam veilige inrichting van wegen (30km) is beperkt budget beschikbaar wat het college vooral wil inzetten in Tuitjenhorn en Kalverdijk. Als er meevallers komen, is de afspraak dat deze ingezet worden voor investeringen in het openbaar gebied.

Het college ondersteunt inwoners die het initiatief nemen tot ontwikkeling van hun omgeving. Het tijdelijke budget hiervoor van € 100.000 is vanaf nu ieder jaar beschikbaar. In het domein is verder nog geld beschikbaar voor onder andere de verkeersveiligheid rondom scholen, het groenplan ‘Schagen groeit door’, een duurzaamheidscoördinator, het verkeersluw maken van de Thorbeckestraat en de inhaalslag om de openbare ruimte toegankelijker te maken voor mindervaliden.

In het Domein inwoner & bestuur gaat het vooral om de dienstverlening, die vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar moet zijn. Ook het contact in de hele gemeente is een speerpunt: dorpsraden krijgen een eigen budget van € 2 per inwoner per jaar. Het uitgangspunt dat begraaftarieven kostendekkend moeten zijn, laat het college los.

Het college zet in op een transparant, gezond en haalbaar financieel beleid. Hierbij hebben we continue aandacht voor effectiviteit en mogelijke besparingen. De gemeente schuift geen lasten door naar toekomstige generaties. Het motto hierbij is: we geven geen geld uit dat er niet is.

Deze en nog veel meer ambitieuze plannen staan in het meerjarenuitvoerings-programma 2019-2022. Dit programma is de basis voor de begroting van de komende jaren. In het document is ook een paragraaf opgenomen, de Nota van uitgangpunten, waarin de kaders staan voor de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. Op 3 juli krijgt de gemeenteraad het meerjarenuitvoeringsprogramma ter besluitvorming voorgelegd. Het gehele programma is dan ook te lezen op www.schagen.nl bij de raadsagenda van 3 juli.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info