Eerste Paraplu-omgevingsplan van Nederland in Schagen vastgesteld

Dinsdagavond 30 juni, is een heel nieuw soort bestemmingsplan vastgesteld; het zogenaamde Paraplu-omgevingsplan. De gemeente Schagen is voor zover bekend de eerste gemeente die vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente vaststelt. Dit plan vervangt de bestaande bestemmingsplannen en betreft nog niet alle bestemmingen, die volgen in een volgend parapluplan. Doel is uiteindelijk dat in de gehele gemeente de regels zoveel mogelijk eensluidend zijn.

In voorbereiding op de Omgevingswet is dit plan van toepassing op het hele grondgebied van de gemeente Schagen. Diverse beleidswijzigingen, harmonisatie van algemene regels en definities en herstel van specifieke omissies worden hierin doorgevoerd. Schagen is bij het ministerie van BZK aangewezen als experimenteergemeente waar, vooruitlopend op de omgevingswet, alvast gestart mag worden met omgevingsplannen. Het plan heeft vooruitlopend op de vaststelling van de omgevingswet de crisis en herstelwet als grondslag mogen gebruiken.

Wat betekent dit voor de inwoners?
Het is belangrijk dat we in de hele gemeente vergelijkbare gevallen gelijk behandelen, dat is beter mogelijk met dit omgevingsplan voor de hele gemeente. Verder zijn heel wat praktische zaken eenvoudiger gemaakt. Denk hierbij aan het verwijderen van de vergunningsplicht voor het starten van een Bed & Breakfast, de gemeenteraad heeft dit zelfs tot verblijf van 9 personen mogelijk gemaakt, tot een maximum van 30% van de woning. Ook hebben we nu eensluidende regels voor huisvesting van arbeidsmigranten, dat mag niet meer in woongebieden, maar juist wel bij agrarische bedrijven. Tot 20 arbeidsmigranten altijd. Verder, als een bedrijf meer arbeidsmigranten in dienst heeft kan, na een participatie met de omgeving, tot een maximum van 60 personen huisvesting worden vergund.

Wethouder Beemsterboer: “Waar ik als wethouder wonen bijzonder trots op ben is het mogelijk maken van het splitsen van woningen. Daar moest tot vandaag een bestemmingsplanwijziging voor doorlopen worden, dat was een uitgebreide procedure van meer dan een jaar. Nu kan het splitsen van woningen met een eenvoudige vergunning mogelijk gemaakt worden binnen 8 weken. Wel moeten de appartementen na splitsing nog minimaal 35 m2 oppervlakte hebben, ook moet er voldoende parkeergelegenheid zijn en mag het plan anderen in de buurt niet onevenredig benadelen. Ik hoop dat we door eenvoudige splitsing van woningen een extra oplossing voor de woningnood hebben gecreëerd, maar dat weten we pas als woningeigenaren hier veel gebruik van gaan maken.“ Naast het splitsen wordt het ook met een eenvoudige procedure mogelijk gemaakt om kamers te verhuren in het eigen huis aan bijvoorbeeld jongeren.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info