Raad van State stemt in met bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’ is vrijwel geheel in werking getreden. Bezwaar van de provincie is grotendeels vernietigd door de Raad van State. De provincie had drie bezwaren, één ervan is erkend. Dit houdt in dat geen uitbreiding van een camping is toegestaan.

De provincie vond dat de ecologische hoofdstructuur onvoldoende was beschermd. Daarnaast stelde de provincie dat het plan het mogelijk maakte om gronden buiten de aangewezen bollenconcentratiegebieden in gebruik te nemen voor permanente bollenteelt. Tenslotte bestond bezwaar tegen de mogelijkheid van uitbreiding van camping De Volharding in Oudesluis, omdat een nadere ruimtelijke onderbouwing daarvoor ontbrak. De gemeente stelde beroep in tegen dit besluit van de provincie. Volgens de gemeente is de ecologische hoofdstructuur voldoende beschermd, is er voldoende waarborg tegen permanente bollenteelt buiten de concentratiegebieden en leidt de uitbreiding van de camping niet tot extra bebouwing. De Raad van State stelde de gemeente op de eerste twee punten in het gelijk. Alleen de uitbreiding van de camping is terecht tegengehouden door de provincie, aldus de Raad van State. Door deze uitspraak treden de onderdelen van het bestemmingsplan die getroffen waren door de aanwijzing van de provincie alsnog in werking, met uitzondering van de uitbreiding van camping De Volharding.

De Raad van State heeft ook uitspraak gedaan over de twintig beroepschriften die tegen het bestemmingsplan waren ingediend. Bijna de helft daarvan is ongegrond verklaard. Zo wilde het bedrijf BolleNoord ruimere bebouwingsmogelijkheden, maar de Raad van State vond dat de noodzaak daartoe niet aannemelijk was gemaakt, onder andere omdat van een eerder verleende bouwvergunning nog geen gebruik is gemaakt. De Raad van State was het wel eens met Staatsbosbeheer, die vond dat hun gronden in de gebieden Abtskolk en de Hazepolder ten onrechte een agrarische bestemming hadden gekregen in plaats van een natuurbestemming.

Het bestemmingsplan zal door de uitspraak op enkele ondergeschikte onderdelen moeten worden aangepast, maar blijft voor het overige intact.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info