RES Uitvoeringsprogramma helpt bij realisatie zonne- en windenergieprojecten

Het uitvoeringsprogramma voor de Regionale Energiestrategie (RES) in Noord-Holland Noord is klaar. In de RES 1.0 is onderzocht waar wind- en zonne-energie in de regio mogelijk gemaakt kan worden en hoeveel energie de regio zou kunnen opwekken. In het uitvoeringsprogramma staat hoe gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschap dit samen met belanghebbenden verder gaan uitwerken om tot concrete energieprojecten te komen. Het college van de gemeente Schagen tekent hierbij wel aan dat de uitvoering van de activiteiten voor een aanzienlijk deel afhankelijk is van het verkrijgen van de door het Rijk toegezegde middelen en de capaciteit van de energie-infrastructuur. 

Het uitvoeringsprogramma bevat hulpmiddelen en voorbeelden van de manier waarop de plannen uit de RES 1.0 gerealiseerd kunnen worden. In het uitvoeringsprogramma staan afspraken over de uitwerking van de zoekgebieden tot projectlocaties voor zonnevelden en windturbines. Zonnevelden en windturbines hebben impact op de omgeving. Daarom wordt in het uitvoeringsprogramma veel aandacht besteed aan zorgvuldige ruimtelijke inpassing, de afweging van verschillende belangen en participatie en communicatie. Ook gaat het over de regionale samenwerking rondom kansrijke warmtebronnen en de aanpak van het proces om tot de verder uitgewerkte RES 2.0 te komen.

 

Met kennis uit de regio

De basis voor het uitvoeringsprogramma is gelegd met gesprekken aan zogenoemde uitvoeringstafels. Bij de tafels was een mix van ambtenaren, inwoners, volksvertegenwoordigers en andere belanghebbenden aanwezig, zoals natuurorganisaties, bedrijven en coöperaties. Aan deze tafels zijn belangrijke zorgen en aandachtspunten voor de uitvoering naar voren gebracht en zijn slimme oplossingen gedeeld.

 

Middelen vanuit het Rijk randvoorwaarde

De opgave in Noord-Holland Noord is om in 2030 in totaal 3,6 TWh aan duurzame elektriciteit met zon en wind op land op te wekken. Op dit moment staat de teller op circa 2,0 TWh. Duidelijk is dat overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners elkaar nodig hebben om in acht jaar tot bijna een verdubbeling van het aantal opgewekte TWh te komen. De wil is er, maar de regio heeft wel een winstwaarschuwing: deze nieuwe taken kunnen alleen goed en tijdig worden uitgevoerd als aan drie randvoorwaarden wordt voldaan. Het Rijk moet middelen ter beschikking stellen voor de nieuwe taken die voortkomen uit de RES. De invoering van de Omgevingswet moet niet opnieuw worden uitgesteld. En de energie-infrastructuur moet op orde zijn om projecten te kunnen aansluiten.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info