De Wmo Adviesraad Schagen zoekt nieuwe leden

Wilt u iets doen voor uw medemens en tegelijkertijd met het gemeentebestuur meedenken? Dan is de Wmo Adviesraad Schagen misschien iets voor u! De Wmo/Jeugdzorg adviesraad Schagen (WAS) is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingesteld door het college van burgemeester en wethouders. Haar taak is: het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van B&W op alle terreinen van de Wmo en de Jeugdzorg.

Vereist is dat de leden van de Wmo Adviesraad Schagen inwoners zijn van de gemeente Schagen, of de ouder zijn van een jeugdige die in de gemeente Schagen woont. Want juist deze mensen weten wat er leeft onder de doelgroepen. Ze hebben contact met de mensen voor wie de Wmo bestemd is. Of zij zijn als jeugdige of ouder betrokken bij de Jeugdhulp, kinderbescherming of jeugdreclassering die gemeente Schagen aanbiedt.

Leden van de WAS kunnen verder kijken dan hun eigen belangstelling en betrokkenheid bij bepaalde doelgroepen. Zij zijn niet politiek, bestuurlijk of ambtelijk actief in de gemeente Schagen. Wanneer zij ook lid zijn van een belangenorganisatie voor cliënten, hebben zij met die organisatie de afspraak dat zij zonder last en ruggenspraak (dus onafhankelijk) deel kunnen nemen aan de WAS. De leden van de WAS hebben geen financieel belang in een zorgaanbieder of organisatie waarmee de gemeente een zakelijke of subsidierelatie heeft op het gebied van de Wmo en/of Jeugdzorg.

Van een lid verwacht de Wmo Adviesraad Schagen dat u:
– belangstelling hebt voor de nieuwe ontwikkelingen rond de Wmo en/of Jeugdzorg en u bereid bent meer kennis te vergaren over beide onderwerpen.
-in staat bent deel te nemen aan vergaderingen en om discussies te volgen. U bereidt zich dan ook goed voor op de vergaderingen en bent bereid om te participeren in tussentijdse ad-hoc werkverbanden.
-goed in teamverband kunt werken.

De WAS vergadert gemiddeld één keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in een steeds wisselende kern van de gemeente Schagen. Het werk van de Wmo Adviesraad wordt enorm gewaardeerd door zowel inwoners als het gemeentebestuur van Schagen.
Bent u geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie en denkt u: “Dit is iets voor mij!” Stuur dan uw motivatie vóór 30 april a.s. naar wmoadviesraad@schagen.nl.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info